Obchodní podmínky

 
A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě Joy-sperky.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.
Veškeré ceny za zboží a služby jsou uváděny včetně DPH pokud není uvedeno jinak.
 
B. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Joy-sperky.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu Joy-sperky.cz, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
 7. V případě objednávky zboží nad 20 000 Kč může být požadováno složení zálohy. Její vyší stanovujeme individuálně po vzájemné domluvě; výše zálohy je minimálně 10 % z ceny zboží a zároveň však její výše nepřesáhne 20 % z celkové ceny zboží (tzn. v případě nákupu luxusních hodinek v ceně 50 000 Kč zákazník složí předem jistinu minimálně 5000 Kč, nejvýše pak 10 000 Kč). Po připsání zálohy na náš účet obdrží zákazník obratem konfirmaci o přijetí platby s doprovodnou dokumentací (zálohová faktura).
C. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DORUČENÍ

1. Převodem na náš bankovní účet 2501482430/2010
Zálohovou fakturu můžete obdržet e-mailem nebo poštou. Jako variabilní symbol platby uveďte číslo Vaší objednávky ,do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno. Zboží bude dodáno až po zaplacení (resp. po připsání kupní ceny na náš účet).
Pro plabu z SK použijte 
Poštovné (dopravné): 80 Kč 

2. Hotově - při převzetí zboží
Liberec - Zdarma
Praha - za poplatek

3. Dobírka (Česká pošta, DPD) 
Poštovné a dobírečné : 119 Kč
Poštovné a dobírečné Slovensko : 200 Kč

4. Platba online (platba přes prosředníka) - zdarma
Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. 
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání

5. Dodací lhůta přepravce
DPD po ČR: 48h od předání balíku dopravci
Česká pošta po ČR: 48h od předání balíku dopravci
DPD na Slovensko: 72h od předání balíku dopravci
Česká pošta na Slovensko: 72h od předání balíku dopravci

8. Doprava zdarma
Kupující který učiní nákup nad 3 000,- a zboží se bude doručovat do ČR má nárok na poštovné zdarma

7. Daňový doklad, záruční list
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
Prodávající JOY MALL s.r.o. není plátcem daně z přidané hodnoty.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající kupujícímu záruční list. Pokud není stanoveno obecně právními předpisy nebo kupující záruční list neobdržel tak jako záruční list slouží daňový doklad - faktura.
Daňový doklad – fakturu, záruční list vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo písemně společně se zbožím.

 
D. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (vrácení zboží)
 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.
 2. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. 
 3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 4. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal
 6. Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Podnikatel může spotřebiteli odečíst úměrnou část k uvedení zboží do původního stavu nebo úměrnou čát za opotřebení zboží.
 7. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožímVracené zboží prosím dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
 
 1. Prodávající poskytuje kupujícímu prodlouženou lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu nad rámec zákonné lhůty, a to v délce 2 let od převzetí zboží.Tato prodloužená lhůta na vrácení se vztahuje pouze na nové a zákazníkem nepoužité zboží.

 

Prosíme uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
V případě že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody.
Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

 
K vracenému zboží přiložte průvodní dopis s textem :
"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne : DD.MM.RRRR číslo :......(číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu ...........(pokud požadujete vrácení částky na účet,uveďte prosím číslo účtu).

Datum a Váš podpis.

Nebo vyplněný formulář dostupný na našich internetových stránkách obchodu

!!!! KORESPONDENČNÍ ADRESA pro ZASLÁNÍ ZBOŽÍ při odsoupení od smlouvy !!!!
JOY MALL s.r.o.
U Sila 1724
Liberec, 463 11

E. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v dohodnutém termínu. Při převzetí zboží obdrží kupující fakturu.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), v případě, že se objednané zboží stane nedostupným. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a prodávající odstoupí od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy 
F. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
G. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace
 9. Reg. číslo naší společnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00059713
H. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Prodávají se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího pouze pro účely dodání objednaného zboží či služeb kupujícím
 2. Veškeré osobní údaje kupujícího může prodávající předat přepravní společnosti nebo zprostředkovávající společnosti za účelem dodání objednaného zboží či služeb kupujícímu
 3. Kupující může požádat o změny svých osobních údajů formou emailu, písemně nebo online ve svém profilu po přihlášení do svého účtu/profilu
I. DOBA DODÁNÍ
doba dodání je uvedena v pracovnídch dnech (ne kalendářních)
 
J. STORNOVOVÁNÍ / ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
 1. Kupující může objednávku stornovat formou emailu, písemně nebo telefonicky
K. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@joy-sperky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. 
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

L. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu Joy-sperky.cz, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 
 • Obrázky, parametry, a popisy jednotlivých produktů mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečnosti.